4. Mountain Api (7132 m) at the end of Api Khola valley (27 april 2011) © Katja Staartjes